1ο τεστ ερωτήσεων σωστού λάθους στο 1ο κεφάλαιο των Μαθηματικών της Γ΄Γυμνασίου